Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności przedszkola jest praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku od 3 do 7 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Cel ten Przedszkole nr 4 w Łęczycy realizuje zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) jako przedszkole publiczne, realizując programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniając bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, przeprowadzając rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz zatrudniając nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Do organów Przedszkola nr 4 w Łęczycy należą:

Dyrektor Przedszkola

Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz.

Rada Pedagogiczna 

Jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. Radzie Pedagogicznej przewodniczy Dyrektor Przedszkola.

Rada Rodziców 

Jest organem powołanym w imieniu Rodziców do współpracy z Dyrektorem, nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na rzecz dzieci przez rodzinę i przedszkole.

Szczegółowe cele i zadania przedszkola oraz kompetencje organów określa statut przedszkola.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-04-2018 - Edycja treści.

08-08-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 360