Guziki

Rada Rodziców

Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

 1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.
 2. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.
 3. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach. W wyborach, o których mowa w ust. 4 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic ( prawny opiekun).
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  • szczegółowy tryb wyborów do rady rodziców;
  • zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
 5. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny z zapisami statutu.
 6. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.
 7. Rada rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
  • uchwala regulamin swojej działalności;
  • uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny o ile są wprowadzane;
 8. Rada rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
  • opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;
  • opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
  • opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
  • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
  • opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć;
 9. Rada Rodziców może:
  • wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
  • występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
  • delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
  • delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 90,00 zł

Nr konta bankowego RR : 38 9263 0000 0601 3190 5000 0101 Bank Spółdzielczy, o/Góra Św. Małgorzaty / Filia w Łęczycy

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-08-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 271