Guziki

Rada Pedagogiczna

Skład Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 4 w Łęczycy:

mgr Beata Szewczyk - nauczyciel mianowany – pełni funkcję wicedyrektora społecznego

mgr Dorota Pierzgalska - nauczyciel mianowany

mgr Edyta Chojnacka - nauczyciel mianowany

mgr Anna Jucha- nauczyciel mianowany

Dorota Siuda- nauczyciel mianowany

mgr Aleksandra Kasierska- nauczyciel mianowany

mgr Dorota Barańska - Gajewicz- nauczyciel mianowany

mgr Anna Szadkowska - nauczyciel mianowany

mgr Małgorzata Mazur - nauczyciel mianowany

mgr Weronika Augustowska - nauczyciel kontraktowy


Organizacja pracy nauczycieli

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo wychowawcza.
 5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
  • uchwala regulamin swojej działalności;
  • zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
  • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
  • podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;
  • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.
 6. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
  • opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego;
  • opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
  • opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • opiniuje projekt planu finansowego przedszkola;
  • opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
  • wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
  • opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
  • opiniuje organizację przedszkola,

Pozostałe kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa o systemie oświaty oraz statut przedszkola.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-08-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 370